Hovedseksjon

Ordensregler

Orden

 • Du følger din undervisningsplan og møter presis og forberedt til undervisningen.
 • Du har med deg nødvendig utstyr til timen.
 • Du holder orden på egne saker og skolens utstyr som du får bruke.
 • Du gjør arbeid til rett tid og overholder frister.
 • Du spiser ikke i timen. Vi spiser ikke godteri og søtsaker på skolen.
 • Du tar ansvar og bidrar til at skolen er ryddig og fin.
 • Du bruker hjelm når du sykler til/ fra skolen. Sykler og andre fremkomstmidler brukes ikke i skoletida.

 

Oppførsel

 • Du er positiv og hyggelig og behandler medelever, ansatte og andre du møter i skolehverdagen med respekt uansett kjønn, nasjonalitet, livssyn, seksuell orientering m.m.
 • Du bidrar til et godt læringsmiljø og arbeidsro for alle.
 • Du holder ingen utenfor og er ikke med på mobbing.
 • Du bidrar til å holde skolen fri for søppel, hærverk og tagging.
 • Du er bare borte fra skolen når du har gyldig grunn (sykdom meldt av foresatte eller innvilget permisjon)
 • Du tar godt vare på skolebøker, PC og skolens inventar.
 • Du respekterer andres eiendeler som skolesaker, klær etc.
 • Du følger skolens regler for bruk av mobiltelefon og IKT og viser nettvett. PC og mobiltelefon brukes kun etter avtale med lærer.
 • Du er redelig og fusker ikke.
 • Du har ikke med deg farlige gjenstander på skolen og løser ikke uenighet med vold eller trusler.
 • Du har ikke med eller bruker tobakk, snus, alkohol eller andre rusmidler i skoletiden.
 • Du bruker ikke plagg som helt eller delvis dekker ansiktet.
 • Du går ikke utenfor skolens område i skoletida.
   

Ved brudd på skolens regler, kan reaksjonen bli slik:

 • Anmerkning
 • Melding til foresatte
 • Nedsatt ordens- eller oppførselskarakter
 • Skjerming fra andre elever
 • Pålegg om å rette opp skade eller krav om økonomisk erstatning
 • At man må møte før eller etter skoletid for å ha samtale med lærer/ rektor og/ eller for å utføre pålagte oppgaver.
 • Ved fusk: annullering av vurdering
 • Bortvisning for resten av dagen
 • Bortvisning fra skolen i inntil 3 dager
 • Midlertidig eller permanent klassebytte
 • Midlertidig eller permanent skolebytte
 • Inndragelse av farlige og ulovlige gjenstander
 • Politianmeldelse


Forskrift om reglement for orden og oppførsel ved Morellbakken skole ble vedtatt av driftsstyret ved Morellbakken skole 01.12.2015 med hjemmel i lov 17.07.10 og vedtak i Oslo bystyre 25.09.2012.