Hovedseksjon

Lærebokutlån

Eleven skal skrive navn, klasse og skoleår på innsiden av bokpermen. Dette er for å forhindre at bøker forbyttes når man har gruppearbeid ol.

Eleven må sjekke tilstanden på boka ved utlevering. Om det oppdages skader utover normal slitasje, må dette meldes ifra til utlånsansvarlig innen en uke etter utlevering. Da blir skaden registrert, og det vil ikke bli krevd erstatning ved innlevering.

Det er ikke tillatt å fjerne strekkoden, notere, streke under tekst, bruke uthevingstusj eller lignende i bøkene.

Eleven skal sette på bokbind, og behandle bøkene pent. Alle bøkene skal leveres tilbake på studiesenteret ved slutten av skoleåret. Lån over sommerferien må avtales spesielt med utlånsansvarlig. Siste frist for å levere tilbake bøkene er skolens siste offisielle skoledag.  

Erstatning ved tap/skade

Eleven er ansvarlig for å levere lånte bøker tilbake. Om man har mistet eller ødelagt en eller flere bøker må det erstattes. Hvis man mister en bok i løpet av skoleåret får man låne en ny på studiesenteret. Eleven har også erstatningsansvar for den nye boka. Etter siste skoledag (innleveringsfrist) vil vi sende ut faktura på de bøkene som ikke er innlevert.

Elevens og foreldrenes erstatningsansvar er regulert i lov om skadeserstatning 13. juni 1969 nr. 26. § 1-1 om barns ansvar lyder slik:

“Barn og ungdom under 18 år plikter å erstatte skade som de volder forsettlig eller uaktsomt, for så vidt det finnes rimelig under hensyn til alder, utvikling, utvist atferd, økonomisk evne og forholdene ellers”

§ 1-2 om foreldres ansvar m.v. lyder slik:

“1. Foreldre plikter å erstatte skade voldt av barn og ungdom under 18 år, såfremt de har latt det mangle på tilbørlig tilsyn eller på annen måte ikke har gjort det som etter forholdene er rimelig å kreve av dem for å hindre skadeforvoldelse.

Regler for erstatning av lærebøker som er mistet eller helt ødelagt

Når lærebøkene som elevens har fått låne av skolen i skoleåret er mistet eller spesielt stygt behandlet, må hjemmet erstatte tapet/skadene ved å betale en tilsendt faktura.

Bokens stand ved utdeling (ny, pent brukt eller slitt)

Hvor gammel er den?

ERSTATNINGS-BELØP %-vis erstatning (beregnet ut fra alder og stand)

Slitt uavhengig av alder, som er helt ødelagte eller mistet.

 

25% av ordinær pris

Pent brukte bøker som er helt ødelagte eller mistet.

3-5 år

50% av ordinær pris

Pent brukte bøker som er helt ødelagte eller mistet.

1-3 år

75% av ordinær pris

Nye bøker som er helt ødelagte eller mistet.

nye

100% av ordinær pris