Hovedseksjon

Eksamen

Elevene trekkes ut til:

- én skriftlig eksamen (norsk hovedmål og sidemål, engelsk eller matematikk)

- én muntlig /muntlig-praktisk eksamen (norsk, engelsk, matematikk, naturfag, krle, samfunnsfag eller språkfag)

Skriftlig eksamen

Skriftlig eksamen i norsk gjennomføres over to dager (hovedmål og sidemål). Elever som har vedtak om fritak fra vurdering med karakter i norsk sidemål gjennomfører kun eksamen i hovedmål, altså én dag (nytt).

Eksamen varer i fem (5) klokketimer, kl. 09.00-14.00.

12.05.2023 Opplysning om trekkfag skriftlig eksamen (engelsk, norsk eller matematikk)

16.05.2023 Forberedelsesdag i matematikk.

22.05.2023 Eksamen i matematikk. Forberedelsesdag i engelsk.

23.05.2023 Eksamen i engelsk. Forberedelsesdag i norsk.

24.05.2023 Eksamen i norsk hovedmål.

25.05.2023 Eksamen i norsk sidemål.

Særskilt tilrettelegging

Forskrift til opplæringsloven kap. 3 § 3-29 åpner for at elever med behov for særskilt tilrettelegging av eksamen skal kunne få lagt forholdene til rette slik at de kan få vist kompetansen sin ut fra målene i læreplanene.

Tilretteleggingen må være tilpasset den enkelte elev og ha som formål å kompensere for problemene eleven har. Eksempler på dette kan være at eleven får forlenget tid på grunn av astma og allergi, andre fysiske plager eller spesifikke lese- og skrivevansker.

Rektor vil, etter søknad fra elev/foresatte, avgjøre hvilken tilrettelegging som er nødvendig.

Dokumentasjon fra sakkyndig instans (lege, psykolog, logoped, PP-tjeneste) må lastes opp med søknaden.

Den sakkyndige uttalelsen må spesifikt anbefale innholdet i tilretteleggingen. Rektors avgjørelse er et enkeltvedtak som kan påklages til Statsforvalteren.

Det må søkes spesifikt til eksamen, selv om man har søkt skolen tidligere.

Bruk dette søknadsskjemaet innen 15. februar:

https://www.oslo.kommune.no/skole-og-utdanning/eksamen-og-elevvurdering/eksamen/sarskilt-tilrettelegging-av-eksamen/ 

Lokalt gitt eksamen (muntlig/muntlig-praktisk eksamen)

Muntlig og muntlig-praktisk eksamen gjennomføres over to dager: 09.06.23 og 13.06.23. Elevene kan komme opp én dag i ett av fagene norsk, engelsk, matematikk, naturfag, samfunnsfag, KRLE eller språkfag (fransk, spansk, tysk, engelsk fordypning). Mer info på informasjonsskriv for lokalt gitt eksamen på skolens hjemmeside og til elevene i forkant av muntlig eksamen.

Forberedelsesdelen starter 24 timer før eksamen og gjennomføres som en obligatorisk skoledag hvor du får veiledning og et pedagogisk opplegg. Du trekker tema/problemstilling. Du får utdelt vurderingskriterier og kjennetegn på måloppnåelse samtidig som du trekker tema/problemstilling.

07.06.2023 Alle elever møter kl. 08.50 i auditoriet. Opplysning om trekkfag kl. 09.00 for dem som skal opp 09.06. Disse elevene møter faglæreren samme morgen og gjør avtaler. Øvrige elever følger egen plan.

08.06.2023 Kl. 09.00-13.00: Obligatorisk forberedelsesdag. Eksamensoppgaven deles ut kl. 09.00. De som ikke skal ha eksamen i første pulje, følger egen plan.

09.06.2023 Muntlig eksamen fra kl. 09.00. De som ikke skal ha eksamen i første pulje, følger egen plan.

09.06.2023 Opplysning om trekkfag kl. 09.00 for dem som skal opp 13.06. Disse elevene får informasjon fra faglærer og gjør avtaler.

12.06.2023 Kl. 09.00-13.00: Obligatorisk forberedelsesdag. Eksamensoppgaven deles ut kl. 09.00. Elevene som hadde eksamen 09.06 følger egen plan.

13.06.2023 Muntlig eksamen fra kl. 09.00. Elevene som hadde eksamen 09.06 følger egen plan.

 

For ytterligere informasjon om eksamen m.m.: Utdanningsdirektoratet: www.udir.no og Oslo kommune v/Utdanningsetaten: https://www.oslo.kommune.no/skole-og-utdanning/eksamen-og-elevvurdering/eksamen/eksamen-i-grunnskolen/