Eksamen

Skriftlig eksamen

Eleven kommer opp i ett fag.

Det er satt av tid til forbredelse på skolen. Det vil være ordinær undervisning og fremmøte - informasjon gis av lærer. Om man skulle bli rammet av sykdom og får fravær på eksamensdagen må man levere sykemelding fra lege. Ring også skolen å gi beskjed. Om det skulle bli oppdaget fusk mister man både eksamens- og standpunktkarakterer.

Tilrettelegging på eksamensdagen

Det kan bli gitt utvidet tid - inntil 1 time. Grunn til å få utvidet tid kan være for eksempel være lese/-skrivevansker eller allergier. Foresatte må søke rektor om utvidet tid innen 1. mai. Søknaden må inneholde dokumentasjon fra logoped, PPT eller lege fra inneværende år.

Muntlig eksamen

Alle kommer opp i ett fag: norsk, matematikk, engelsk, naturfag, samfunnsfag, krle eller språklig fordypning.

Elevene har 48 timers forbredelse. 24 timer før eksaminering skal eleven ha funnet oppgave og problemstilling. De kan bruke alle hjelpemidler, jobbe i gruppe, par eller individuelt. Møtet med sensor og eksaminator varer i 30 minutter. Presentasjonen kan vare inntil 15 minutter. Elevene må belage seg på spørsmål fra alle kompetansemålene.

Det som vurderes er den kompetansen eleven viser under eksaminasjonen - ikke presentasjonen. Hvis man har jobbet i par eller gruppe, vil man allikevel få en individuell vurdering.