Hovedseksjon

Permisjonsreglement

Hovedansvaret for barns oppdragelse og undervisning tilligger de foresatte. Barn og ungdom har rett og plikt til å gå i grunnskolen, dersom de ikke på annen måte får tilsvarende undervisning. Når en elev er innvilget permisjon, plikter de foresatte å sørge for at barna får nødvendig undervisning i permisjonstiden. Det kan derfor ikke forventes at elevene senere vil få ekstra undervisning av grunner som måtte være relatert til fraværet.

Skolen vår følger Oslo kommunes reglement for permisjon i grunnskolen. Det er rektor som behandler alle permisjonssøknader. Det er viktig at dere søker skolen om permisjon før dere bestiller ferieturer eller legger planer for andre aktiviteter. 

Dere kan søke om permisjon fra skolen i inntil to uker (ti skoledager). Det er opp til skolen å vurdere om en elev skal få innvilget permisjon. Skolen kan avslå søknaden selv om det er forsvarlig for den enkelte elev å få fri.

Slik søker du om permisjon for ditt barn:

 1. Fyll ut et digitalt skjema og trykk "send inn" (Logg deg innmed MinID)
 2. Skolen behandler søknaden. Behandlingstid er vanligvis tre uker. Dersom det tar lengre tid, får du beskjed om hvor lang tid skolen trenger på å behandle søknaden din.

Ta kontakt med skolen hvis du lurer på noe. 

Oslosstandard for behandling av søknader om permisjonssøknader er vedtatt i Oslo bystyre og kan leses sin helhet på Utdanningsetatens hjemmeside, "Søknad om permisjon i grunnskolen".

Vi viser til noen spesifiseringer her:  

Kravene til skolenes individuelle og skjønnsmessige vurdering av søknadene er presisert.

Retningslinjene nedenfor sier noe om i hvilke situasjoner skolen kan innvilge permisjon, forutsatt at dette er forsvarlig, og i hvilke situasjoner skolen ikke skal innvilge permisjon. "Forsvarlig" innebærer at det må gjøres en konkret vurdering i forhold til hver enkelt søknad. Dette betyr at to elever som søker permisjon med samme begrunnelse, kan få ulikt svar.

 • I skolenes forsvarlighetsvurdering skal både elevens innsats og prestasjoner vektlegges
 • Det skal normalt ikke gis permisjon til elever med udokumentert fravær fra opplæringen
 • Det skal ikke gis permisjon til dager/tider der skolen gjennomfører prøver og vurderingssituasjoner som er oppført i skolens termin-/fagplaner
 • Det skal som før normalt ikke innvilges permisjon til ferie og/eller treningssamlinger
 • Skolen kan, etter en individuell skjønnsmessig vurdering, innvilge permisjon til deltakelse i spesielle arrangementer og markeringer som f.eks.;
  • familiebegivenheter
  • idrettslig og kulturell konkurranse/stevne på høyt nivå

Medlemmer av trossamfunn utenfor Den norske kirke har etter søknad, rett til permisjon på sitt trossamfunns helligdager. Det er regulert i Opplæringsloven § 2-11.

I grunnskolen i Oslo skal det ikke innvilges permisjon for mer enn inntil 10 skoledager pr. skoleår. Dersom foresatte likevel velger å ta barnet ut av skolen, vil eleven bli registrert med ugyldig fravær.

I Oslo avgjør rektor søknader om permisjon. Avgjørelsen er et enkeltvedtak som det kan klages på. Fylkesmannen er klageinstans, men en eventuell klage skal sendes til rektor, som videresender den. Søknad om permisjon i inntil 10 dager må foreligge skriftlig 3 uker før fri ønskes, og før forpliktende avtaler inngås. Utover 2 uker behandles det som flyttemelding. Når/hvis eleven kommer tilbake, meldes eleven inn ved bostedsskolen (Opplæringslova §2-pkt. 11), men er ikke garantert plass i samme klasse. Dersom skolen ikke lenger har ledig kapasitet, tilvises eleven plass på nærmeste skole med ledig kapasitet.