Hovedseksjon

Vurderingskriterier i orden og oppførsel

 

Karakter

Beskrivelse

Vurderingskriterier i orden

God

Dette er en elev som har god orden.

 

 • Eleven møter presis til timen
 • Eleven er forberedt til timen og har med rett utstyr
 • Eleven er punktlig når det gjelder tidsfrister/innleveringer
 • Eleven har orden i skolesakene sine
 • Eleven holder orden på sin plass og i klasserommet
 • Eleven følger skolens ordensregler

Nokså god

Dette er en elev som har nokså god orden.

 

Eleven har noen av kjennetegnene under:

 • Eleven kommer en del for sent til timen
 • Eleven mangler ofte rett utstyr og er ikke alltid forberedt til timen
 • Eleven har en del rot i skolesakene sine og på plassen sin
 • Eleven holder ofte ikke tidsfrister/innleveringer

Lite godt

Dette er en elev som skiller seg ut med svært dårlig orden.

 

Dette innebærer ett eller flere punkter av under:

 • Eleven kommer ofte for sent til timen
 • Eleven har sjelden forberedt seg til timen og har sjelden med rett utstyr
 • Eleven har mye rot i skolesakene sine og på plassen sin
 • Eleven holder sjelden tidsfrister/innleveringer

 

Karakter

Beskrivelse

Vurderingskriterier for oppførsel

God

Dette er en elev som har alminnelig god oppførsel

 

 • Eleven følger skolens regler for oppførsel
 • Eleven viser respekt for medelever, lærere og andre de er i kontakt med i skoletiden (f.eks. naboer)
 • Eleven bidrar positivt i undervisningen
 • Eleven tar vare på og behandler skolens utstyr pent

Nokså god

Dette er en elev som viser gjentatte eksempler på dårlig oppførsel.

 

Eleven har et eller flere av kjennetegnene under:

 • Eleven bryter gjentatte ganger skolens regler
 • Eleven viser ikke alltid respekt for medelever og lærere
 • Eleven har plaget eller deltatt i mobbing av medelever
 • Eleven skaper en del uro i undervisningen
 • Eleven har noe ugyldig fravær
 • Eleven har fusket på prøver og eller hjemmearbeid
 • Eleven tar ikke alltid vare på skolebøker og skolens utstyr

Lite godt

Dette er en elev som skiller seg ut med dårlig oppførsel.

 

Dette innebærer ett eller flere av disse punktene:

 • Eleven forholder seg i liten grad til skolens regler
 • Eleven har liten respekt for medelever, lærere/ andre de kommer i kontakt med i skoletiden og havner ofte i konflikter
 • Eleven har plaget eller deltatt i mobbing av medelever flere ganger
 • Eleven har utøvd vold
 • Eleven har stort ugyldig fravær
 • Eleven skaper mye uro i undervisningen
 • Eleven tar i liten grad vare på skolebøker og ødelegger skolens utstyr
 • Eleven er politianmeldt for ett eller flere forhold

Utdrag fra Forskrift til Opplæringslova