Hovedseksjon

Fravær

  1. Via knappen "Meld fravær" i Skolemeldingsappen.
  2. Logge inn i Skoleplattform Oslo og sende fraværsmelding fra meldingsverktøyet (knappen "Meld fravær"). NB! Er eleven hjemme på grunn av koronavirus eller mistanke om smitte? Husk å melde fra om det til skolen!
  3. Ringe skolen.

Søknad om permisjon kan sendes på e-post til kontaktlærer eller til rektor. Bruk gjerne skjemaet for permisjonssøknad.

Fravær på vitnemålet

Alt fravær fra hvert skoleår blir ført på elevens vitnemål. Det er allikevel mulig å søke om å få trukket fra noe fravær på vitnemålet:

Forskrift til Opplæringsloven som trådte i kraft 1.08.09:

Føring av fråvær i grunnskolen, som sier: Frå og med 8. årstrinnet skal alt fråvær førast på vitnemålet. Fråvær skal førast i dagar og enkelttimar. Eleven eller foreldra kan krevje at årsaka til fråværet blir ført på eit vedlegg til vitnemålet. Dette gjeld berre når eleven har lagt fram dokumentasjon på årsaka til fråværet. Dersom det er mogleg, skal eleven leggje fram dokumentasjon av fråværet frå opplæringa på førehand. For inntil 10 skoledagar i eit opplæringsår, kan eleven krevje at følgjande fråvær ikkje vert ført på vitnemålet:

  1. dokumentert fråvær som skyldast helsegrunnar. (Fravær som skyldes sykdom kan fjernes f.o.m. dag 4 dersom legeerklæring fremlegges)
  2. innvilga permisjon etter opplæringslova § 2-11.

Hvis man ønsker å få trukket fra noe fravær, må det sendes søknad til rektor innen 15. mai . Det er ikke anledning til å søke for tidligere skoleår.

I søknaden må det være spesifisert hvilke datoer man ønsker trukket fra og vise til om det er innvilget permisjon eller legeerklæring som er søknadsgrunnlag.