Hovedseksjon

Strategisk plan 2023

Skolens profil

Skolens visjon: "Morellbakken skole skal utfordre, utforske og utvikle framtiden", er ment å vise den retningen alle deltakerne av skolesamfunnet skal jobbe mot og som skal kjennetegne pedagogisk praksis.

"Vurdering for læring" vil fortsatt være ett av de sentrale satsingsområdene våre. Morellbakken skole vil ha et tydeligere og prioritert fokus på hvordan elevene i større grad kan medvirke og involveres i eget læringsarbeid.

Skolen har fortsatt et tydelig fokus på at arbeid med lesing og skriving skal synliggjøres i alle fag, og skal inngå i lærernes helhetlige undervisningsplanlegging. Alle elever har rett til et godt og inkluderende læringsmiljø fritt for mobbing og vold.

Elevrådet har vært involvert i dette viktige arbeidet. Morellbakken skole har som overordnet mål å kjennes igjen ved fokus på verdiene: respekt, likeverd og fellesskap. Alle elever skal føle seg inkludert og verdsatt uansett forutsetninger.

Oppsummering Strategisk plan

Morellbakken skoles kjerneverdier respekt, likeverd og fellesskap er aktualisert i den tiden vi lever i. Å styrke elevenes opplevelse av å medvirke og høre til, både faglig og sosialt, vil gjennomsyre alt arbeidet vårt i årene som kommer.

Dette henger også sammen med læreplanens mål om at elevene skal kunne mestre utfordringer og løse oppgaver i kjente og ukjente sammenhenger og situasjoner. Det krever ikke bare kunnskap, men demokratiske ferdigheter og tro på egen evne for å kunne bidra. Vi tror at elevene vil utvikle denne kompetansen best mulig gjennom aktive arbeidsmåter hvor de opplever seg selv som en aktør i egen og andres læring og i ulike sosiale fellesskap. 

Skolen vil fortsette arbeidet med lesing i alle fag. I den forbindelse må vi bli bedre på overgangen mellom barne- og ungdomsskole for å være rett og tett på fra starten av 8. trinn. Både elever som har svakere progresjon i lesing og elever med behov for større tilpasninger skal bli fulgt opp mer systematisk. I tillegg krever et samfunn hvor det ikke er mangel på informasjon, men oppmerksomhet, at elevene utvikler kompetanse som kritiske lesere. 

Skolens satsning på vurdering for læring har fått en tydeligere omdreining rundt elevmedvirkning. Dette arbeidet utvikler skolen sammen med andre skoler og høyskolesektoren (HINN) gjennom lærende nettverk, vårt interne profesjonelle læringsfellesskap og sammen med elevene, hovedsakelig drevet av vurderingsnettverkets elevgruppe og elevrådets læringsgruppe. Skolens mangeårige satsning har ført til bedre tilbakemeldingspraksis, men fremdeles må vi jobbe for at elevene opplever å få tilbakemeldinger som de forstår, lærer og blir motivert av. Et tett samarbeid med elevene også på dette området, lærer oss mye om hva som virker best.