Hovedseksjon

Regler og retningslinjer for skoletur

Alle gjeldende lover og regler må oppfylles for alle klasseturer. Dette kan være ganske omfattende, og vil avhenge av om turen skal skje i regi av skolen, foreldre eller begge. I tillegg har skolen etablert egne retningslinjer for slike turer.

En tur som er å betrakte som «i skolens regi» betyr at den er en del av den obligatoriske grunnskoleopplæringen. Dette må vurderes konkret i hvert enkelt tilfelle.

Skolens ledelse vil i det følgende kort redegjøre for de viktigste reglene og retningslinjene som gjelder for klasseturer som arrangeres på Morellbakken ungdomsskole:

 • Forankring i læreplanverket
 • Opplæringsloven § 2-15 (Gratisprinsippet)
 • Ansvar og roller
 • Ordensreglement
 • Involvering av elevrådet
 • Pedagogisk tilbud til elever som ikke deltar på turen


Forankring i læreplanverket

En klassetur i Morellbakken skoles regi må forankres i læreplanverket. For 9. trinn kan turen knyttes opp mot kompetansemålet i kroppsøving (KRØ) og naturfag (NAT) om tur med overnatting med tilhørende oppgaver og øvelser.

Gratisprinsippet

Opplæringslovens § 2-15 Rett til gratis offentleg grunnskoleopplæring,
Bestemmelsen lyder:

”Elevane har rett til gratis offentleg grunnskoleopplæring. Kommunen kan ikkje krevje at elevane
eller foreldra dekkjer utgifter i samband med grunnskoleopplæringa, til dømes utgifter til
undervisningsmateriell, transport i skoletida, leirskoleopphald, ekskursjonar eller andre turar som
er ein del av grunnskoleopplæringa.”

Lovbestemmelsen slår fast at den offentlige grunnskoleopplæringen skal være gratis for elevene.
Det betyr at skolen (kommunen) ikke kan kreve betaling for verken undervisningsmateriell eller aktiviteter (faglige eller sosiale) som foregår i skoletiden i skolens regi, som en del av grunnskoleopplæringen. Forbudet mot å kreve egenbetaling gjelder all virksomhet i forbindelse med grunnskoleopplæringen, også aktiviteter som foregår utenom ordinær skoletid når disse aktivitetene er ledd i at skolen gjennomfører grunnskoleopplæringen i samsvar med lov og forskrift. Bestemmelsen regulerer ikke aktiviteter som blir arrangert av skolen og som ikke er en del av grunnskoleopplæringen, dvs aktiviteter som faller utenfor virkeområdet for opplæringsloven og
forskrift til loven.

Gratisprinsippet i Opplæringsloven er styrende for hvordan en klassetur kan organiseres og finansieres i skolens regi. Det er dermed ikke tillatt å ta egenandel for klasseturer som er en del av den obligatoriske undervisningen, uavhengig av om turen finner sted i eller utenfor ordinær skoletid. Organiseres turen som en frivillig tur i en av skolens ferier eller andre fridager er ikke skolen forpliktet til å dekke klasseturen. Da må turen dekkes økonomisk av den enkelte elev.

Gratisprinsippet forhindrer imidlertid ikke at det finnes muligheter for finansiering av klasseturer utenfor skolens ordinære budsjett. Utdanningsetaten har tidligere bemerket følgende til §2-15 i opplæringsloven:

«Det finnes muligheter innenfor regelverket til finansiering av for eksempel klasseturer, men begrensningene er klare. Utdanningsetaten vil framheve følgende:

 • Det kan ikke kreves egenbetaling.
 • Foreldrebidrag kan mottas som gave, men ikke øremerkes til eget barn.
 • Det samme gjelder elevers bidrag i form av inntekt ved eget arbeid.
 • Bidrag/gaver skal komme alle elevene/hele klassen til gode.»

I tillegg har Utdanningsdirektoratet presisert at: «En klar forutsetning er at ingen utsettes for press til å yte denne innsatsen.»

For klasseturer der annen finansiering enn skolens budsjett er nødvendig, må foreldrene organisere dugnad og annet inntektsgivende arbeid på en slik måte at ovenstående bestemmelser ivaretas.

Roller og ansvar

Et sentralt spørsmål ved organiserte turer med mindreårige skoleelever er hvem som har det juridiske ansvaret for elevene på turen.

Hvis turen skjer i skolens regi, er det skolen/kommunen som har det juridiske ansvaret for elevene. Ved klasseturer som skjer helt i foreldrenes regi, er foreldrene også ansvarlige for alle elevene under gjennomføringen av turene - selv om f.eks. kontaktlærer deltar. Dette gjelder spesielt de foreldrene som selv deltar på turene. Foreldrene har imidlertid ikke juridisk ansvar, slik skolen har, med mindre de oppviser grov uforstand.

Ved klasseturer som arrangeres i samarbeid, og der det er en kombinasjon av skolens regi og foreldrenes regi, må det være tydelig avtalt og kommunisert når skolen har ansvaret og når foreldrene har det. Dette er viktig i forhold til f.eks.:

 • Forsikring – f.eks. hvis en elev skader seg eller andre uhell.
 • Reglement – f.eks. krav til oppførsel, sanksjoner ved brudd
 • Livredningskompetanse - som er et krav i lovverket når i skolen har regien,
 • HMS og beredskap – f.eks. brann og andre uforutsette hendelser

 

Ordensreglement

Les skolens ordensreglement

Involvering av elevrådet

Elevrådet bør involveres i å definere og utarbeide program for turer som omfatter flere klasser, for eksempel et helt trinn.

Pedagogisk tilbud til elever som ikke deltar på turen

På turer som arrangeres innenfor normal skoletid skal det legges til rette for et pedagogisk tilbud til de elevene som av ulike grunner ikke kan delta på turen.

Regler og retningslinjer for skoletur