Hovedseksjon

FAU

FAU-styret skoleåret 2022/2023:

 

Leder: Matilde Brown Megård (10D)

Nestleder: Trine Amundsen (9C)

Sekretær: Borghild Hukkelberg (10A)

Økonomiansvarlig: Terje Lorentzen (8E)

 

Om du har saker å melde inn til FAU, henvend deg til klassens FAU-representant (se kontaktinfo i fanen til høyre) eller send mail til faumorellbakken@gmail.com.

Vedtekter Morellbakken FAU

§ 1- Foreldrerådet

Alle foreldre som har barn ved skolen, er medlem av foreldrerådet. Foreldrerådet skal arbeide for å skape godt samhold mellom hjemmet og skolen, legge til rette for trivsel og positiv utvikling hos elevene og skape kontakt mellom skolen og lokalsamfunnet.

§ 2 - Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU)

Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) er et arbeidsutvalg valgt av foreldrerådet og er det utøvende organet for foreldrerådet. FAU er bindeleddet mellom foreldrene og skolen. FAU skal sikre reell medvirkning for foreldrene, og ha medansvar for at læringsmiljøet til elevene er trygt og godt.

§ 3 - Valg og konstituering

Hver klasse velger to FAU representanter og to vararepresentanter til FAU ved siste foreldremøte før sommerferien. En av de representantene gjenvelges hvert år. FAU konstituerer seg på det første møtet og velger leder, nestleder, kasserer og sekretær. Leder og nestleder stiller som representanter til Driftsstyret og Skolemiljøutvalget (SMU). I tillegg velges fire representanter til SMU, fortrinnsvis fra Miljøgruppen. Det velges tre varaer til driftsstyret.

Valg av nytt FAU bør skje før sommerferien slik at FAU er klar til å begynne arbeidet tidlig på høsten.

§ 4 - Komiteer

Det kan velges underkomitéer for FAU som arbeider med nærmere definerte oppgaver eller prosjekter. Etter forslag fra foreldrerådet bestemmer FAU hvilke komiteer som skal nedsettes.

§ 5 - Møter

FAU har møte en gang i måneden eller når minst tre medlemmer krever det.

§ 6 - Oppgaver

FAU ser som sine arbeidsoppgaver å: 

  • jobbe for et trygt og godt læringsmiljø. Trivsel er viktig for barnas læring
  • drøfte formen på tilbakemelding elever og foreldre får på elevenes faglige og sosiale kompetanse
  • jobbe for et mobbefritt skolemiljø
  • ta initiativ til sosiale tiltak for elevene
  • holde kurs for foreldrekontakter
  • holde samlinger for foreldre og lærere
  • være en informasjonskanal ut til alle foresatte
  • samarbeide med både elevråd, skolens ledelse og ansatte.
  • ha kontakt med lag, organisasjoner og næringsliv i nærmiljøet.

§ 7 - Økonomi

FAU har disposisjonsrett over midler som kommer inn på arrangementer i regi av foreldrerådet/FAU. Bevilgninger kan kun gis til formål som kommer skolens elever direkte til gode. Regnskap legges fram på årsmøtet.

§ 8 - Taushetsplikt

Forvaltningslovens bestemmelser om taushetsplikt, gjelder for foreldrekontakter og medlemmer av skolens rådsorganer (Opplæringsloven § 15 - 1).

§ 9 - Endringer av vedtektene

Vedtektene gjennomgås en gang i året. Forslag til endringer i vedtektene må sendes skriftlig til FAU. Endringene tas opp og vedtas/vedtas ikke på møte i foreldrerådet.