Hovedseksjon

Standpunktkarakterer

Standpunktkarakterer skal vise elevens kompetanse i forhold til målene i Kunnskapsløftet, jamfør:

Forskrift til Opplæringslova: §3-14:
Sluttvurderinga skal gi informasjon om kompetansen til eleven, lærlingen og lærekandidaten ved avslutninga av opplæringa i fag i læreplanverket, jf. § 3-3.

Standpunktkarakterar i fag: § 3-15:
Ein standpunktkarakter skal vere uttrykk for den samla kompetansen eleven har i faget ved avslutninga av opplæringa.

Eleven skal vere kjend med kva det blir lagt vekt på i fastsetjinga av hennar eller hans standpunktkarakter. Eleven skal ha fått høve til å vise kompetansen sin på fleire og varierte måtar. Kompetanse som eleven har vist i løpet av opplæringa, er ein del av vurderinga når standpunktkarakteren skal fastsetjast.

 • Standpunktkarakteren skal være uttrykk for den samla kompetansen eleven har ved avslutning av opplæringen
 • Grunnlaget for vurdering i fag er kompetansemålene i læreplanen i faget. Kompetansemålene forstås i lys av teksten "Om faget" i læreplanen.
 • Eleven skal få mulighet til å vise kompetansen sin på flere og varierte måter. 
 • Kompetanse som eleven har vist i løpet av opplæringen, er en del av vurderingen når standpunktkarakteren skal fastsettes.
 • Eleven skal vite hva det blir lagt vekt på i fastsetting av standpunktkarakter.
 • Forutsetninger, fravær, orden og oppførsel skal ikke inngå i vurderingen. Innsats skal bare være en del av vurderingen i fag hvor det står spesifikt i læreplanen.
 • Vurdering og kommunikasjon underveis skal sikre at eleven og foresatte er kjent med faglærers vurdering.
 • Man skal få skriftlig varsel i rimelig tid hvis det er fare for at det ikke kan settes karakter (IV)
 • Det er kun i kroppsøving og orden/oppførsel at det tas hensyn til elevens forutsetninger.
 • Orden og oppførsel skal ikke tas med i vurdering i fag.

Fravær og permisjonssøknader

 • Alt fravær fra alle de tre årene skrives på vitnemålet.
 • Hvis man har vært syk og kan levere sykemelding, eller hvis man har fått innvilget permisjon kan man søke rektor om å få strøket inntil 10 dager pr. skoleår.

Valgfagene

 • Hvis eleven har samme valgfag på flere årstrinn føres kun det siste på vitnemålet.
 • Hvis eleven har forskjellige valgfag på8./9./10. trinn, skrives alle på vitnemålet, og det beregnes gjennomsnittspoeng.

Sluttvurdering

 • Standpunktkarakterer i alle fag (inkl. mat og helse + kunst og håndtverk fra 9. trinn).
 • Eksamenskarakterer (både skriftlig og muntlig eksamen).