Hovedseksjon

Vurdering for læring

Fokuset i skolen er læring, og et viktig bidrag i læringsprosessen er vurdering. Ved Morellbakken skole legger vi stor vekt på at elevene skal få og kunne bruke tilbakemeldinger fra lærer og medelever. Tilbakemeldingene har som formål å fremme motivasjon og læring gjennom hele det 13-årige skoleløpet. Formålet med vurdering i skolen er at alle elever, uansett forutsetninger, får vite hva de får til og hva de må strekke seg mot.  

1. Utdanningsdirektoratet viser til fire forskningsbaserte prinsipper som er sentrale for god vurderingspraksis. Disse er også nedfelt i forskriften til Opplæringsloven.

I underveisvurderingen i fag skal elever […]:

 1.  delta i vurderingen av eget arbeid og reflektere over egen læring og faglige utvikling
 2.  forstå hva de skal lære og hva som blir forventet av dem
 3.  få vite hva de mestrer
 4.  få råd om hvordan de kan arbeide videre for å øke kompetansen sin.

2. Hvilke arenaer har vi på Morellbakken skole for å gi elevene læringsfremmende tilbakemeldinger på læringsarbeidet?

 • Den faglige samtalen i klasserommet i arbeidet med temaer er den viktigste læringsfremmende arenaen på skolen.  
 • Dialogen mellom lærer og elev rundt elevarbeid underveis i arbeidsprosessen. Disse tilbakemeldingene kan skje enten skriftlig eller muntlig.   
 • Lærerens og elevens vurdering av elevarbeid når elevarbeidet er ferdig. Disse tilbakemeldingene kan skje enten skriftlig eller muntlig.   
 • Elevsamtalen som holdes to ganger i året, én gang per semester.   
 • Utviklingssamtalen to ganger hvert skoleår. Det er planlagte samtaler med læreren om elevenes faglige og sosiale utvikling. På Morellbakken er dette praksis for utviklingssamtalene: 
 • Utviklingssamtalen i 1.termin er mellom elev, foresatte og kontaktlærer. Formålet er en samtale om både faglig og sosial utvikling.  
 • I utviklingssamtalen 2. termin møter elev og foresatte også faglærere. Formålet med samtalen er blant annet at eleven får eksplisitte faglige tilbakemeldinger. 
 • Egenvurderinger  
 • Kameratvurdering som betyr at elevene vurderer og gir hverandre innspill underveis i prosessen.  

3. Hvilke digitale arenaer har skolen for kommunikasjon rundt arbeid og vurderinger?  

 • It’s Learning er primært en plattform hvor det kan ligge oppgaver til formelle muntlige og skriftlige vurderingssituasjoner og lærernes tilbakemeldinger på disse.  
 • OneNote er primært et arbeidsverktøy som brukes til å systematisere fagstoff, ta notater, og til å jobbe med underveisvurdering.  

4. Bruk av karakterer på Morellbakken skole 

Ved Morellbakken skole gir vi karakter ved semesterslutt. Underveis i semesteret gir vi skriftlige og muntlige tilbakemeldinger uten karakter til elevene.  

5. Hvordan kan foresatte/foreldrene støtte elevene læringsprosessen 

 • Følg med på informasjon fra skolen på ukeplaner, læringsplaner, hjemmesiden til skolen, infoskriv osv.  
 • Delta og bidra på foreldremøter, temamøter og utviklingssamtaler. 
 • Snakk med elev om forventninger til skolegangen. Hva vil de ha ut av skolen – og hva gjør de for å oppnå dette? Hvordan prioriterer de tida si?  
 • Hjelp til med å ha gode rutiner for hjemmearbeidet. Hjelp også når du ikke forstår alt de driver med på skolen. Bare det at du viser interesse, hjelper. Still spørsmåistedenfor å gi løsningen.  
 • Snakk med eleven om tilbakemeldinger de får.  
 • Snakk positivt om skolen  
 • Vis at det er trygt å prøve og feile.  

6. Hva sier opplæringsloven om vurderingens formål? 

Forskrift til Opplæringslova kapittel 3, § 3-2. Formålet med vurdering 

"Formålet med vurdering i fag er å fremje læring undervegs og uttrykkje kompetansen til eleven, lærlingen, praksisbrevkandidaten og lærekandidaten undervegs og ved avslutninga av opplæringa i faget. Vurderinga skal gi god tilbakemelding og rettleiing til elevane, lærlingane, og lærekandidatane. 

Formålet med vurdering i orden og i åtferd er å bidra i sosialiseringsprosessen til eleven, skape eit godt psykososialt miljø og gi informasjon om eleven sin orden og åtferd."   

7. Definisjon av kompetansebegrepet  

"Kompetanse er å kunne tilegne seg og anvende kunnskaper og ferdigheter til å mestre utfordringer og løse oppgaver i kjente og ukjente sammenhenger og situasjoner. Kompetanse innebærer forståelse og evne til refleksjon og kritisk tenkning.   

Kilde: Overordnet del av læreplanverket, gjeldende fra 2020. 

 

Vurdering for læring