Strategisk plan 2019

Skolens profil

Morellbakken er en 5 parallells 8-10 skole med plass til ca. 400 elever som åpnet i 2013. Skolen ligger på Grefsen bestående av 6 moderne, verneverdige bygg som ivaretar gode, solide tradisjoner. Skolens visjon er å legge til rette for at ungdommen kan utfordre, utforske og utvikle framtiden - hvor læring er hovedmålet.
 
Virkemidler er tydelig klasseledelse, flerfaglig undervisning og problembasert læring. Vurdering for læring og miljø for læring er to sider av samme sak som preger skolen. Morellbakken har et sterkt elevfokus der alle elever skal oppleve å bli sett. Elevene skal få bruke sine evner og interesser og utvikle gode faglige prestasjoner i kombinasjon med de praktisk-estetiske fagene og grunnleggende ferdigheter i alle fag. Mål for opplæringen er kreativ og kritisk tenkning, god allmenndannelse ved konkret kunnskap, ansvarlighet og miljøbevissthet, kulturforståelse og identitet, estetisk interesse og forståelse. 
 

Oppsummering Strategisk plan 2019

Lesing og skriving som grunnleggende ferdigheter er hovedsatsing i 2018. Skolen viderefører arbeidet med å utvikle en fagovergripende leseplan og skriveplan. Videre er skolen med i et forskningsprosjekt i regi av SSB og FAFO i samarbeid med Utdanningsetaten i Oslo: " Program for bedre gjennomføring" i matematikk. Målet er å forebygge frafall ved å gi intensive matematikkurs over 9 uker til elever som skårer svakt på nasjonal prøve i regning på 8. trinn. Dette prosjektet avsluttes våren 2019 for skolens del. Forskere vil følge elevgruppen for å vurdere effekten av tiltaket. 


Vurdering for læring er også et av skolens viktigste satsingsområder for å nå målene om at flest mulig elever skal fullføre og bestå videregående utdanning. Skolen viderefører arbeidet med å heve vurderingskompetansen til både det pedagogiske personalet og elevene for å sikre en felles vurderingskultur og praksis. Innen området elevvurdering vil skolen spesielt ha fokus på å trene elevene i å nyttiggjøre seg de faglige tilbakemeldingene og vurderingen de får. Skolen samarbeider med foreldre i FAU for å videreutvikle systematikken kommunisere dette tydeligere. 


Alle skal ha et godt lærings- og arbeidsmiljø preget av ro og orden, fritt for mobbing og vold. Elevrådet er involvert for å lage gode aktiviteter som stimulerer til fellesskap og inkludering. Arbeidet med å skape en god felles læringskultur gjøres ved å bygge gode faglag og stimulere til læring i det voksne fellesskapet.