Strategisk plan 2016

Skolens profil

Morellbakken er en 5 parallells 8-10 skole med plass til ca. 400 elever som åpnet i 2013. Skolen ligger på Grefsen bestående av 6 moderne, verneverdige bygg som ivaretar gode, solide tradisjoner. Skolens visjon er å legge til rette for at ungdommen kan utfordre, utforske og utvikle framtiden - hvor læring er hovedmålet.
 
 
Virkemidler er tydelig klasseledelse, flerfaglig undervisning og problembasert læring. Vurdering for læring og miljø for læring er to sider av samme sak som preger skolen. Morellbakken har et sterkt elevfokus der alle elever skal oppleve å bli sett. Elevene skal få bruke sine evner og interesser og utvikle gode faglige prestasjoner i kombinasjon med de praktisk-estetiske fagene og grunnleggende ferdigheter i alle fag. Mål for opplæringen er kreativ og kritisk tenkning, god allmenndannelse ved konkret kunnskap, ansvarlighet og miljøbevissthet, kulturforståelse og identitet, estetisk interesse og forståelse. 
 

Oppsummering Strategisk plan

 Visjon: Morellbakken skole skal utfordre, utforske og utvikle framtida.
 
Skolen skal gi elevene:
- Konkret kunnskap og helhetlig forståelse
- Ansvarlighet og miljøbevissthet
- Samarbeidsevner
- Estetisk interesse og forståelse
 
Fokusområdene i strategisk plan for 2016 er: Alle skal lære mer. Elevenes grunnleggende ferdigheter og kunnskaper i basisfag er betydelig forbedret. Alle elevene skal fullføre og bestå videregående opplæring. Alle skal ha et godt læringsmiljø preget av ro og orden, fritt for mobbing og vold. Skolen har en ledelses- og organisasjonskultur som fremmer utvikling og læring.
 
Med grunnleggende ferdigheter menes:
- Å kunne uttrykke seg muntlig
- Å kunne uttrykke seg skriftlig
- Å kunne lese
- Å kunne regne
- Å kunne bruke digitale verktøy
 
Lesing og skriving som grunnleggende ferdigheter er hovedsatsing i 2016. Skolen viderefører det påbegynte arbeidet med å utvikle en fagovergripende leseplan og skriveplan. Skolen skal være med i satsingen til Utdanningsdirektoratet "Ungdomstrinn i utvikling".
 
Skolen er også med i satsingen SkoleVFL, Vurdering for læring, gjennom et prosjekt i regi av Utdanningsetaten i Oslo. Skolen skal videreføre arbeidet med å heve vurderingskompetansen til både det pedagogiske personalet og elevene. Dette er for å sikre en mer felles vurderingskultur og praksis. Innen området elevvurdering vil skolen spesielt ha fokus på å trene elevene i å nyttiggjøre seg de faglige tilbakemeldingene og vurderingen de får.
 
Alle skal ha et godt lærings- og arbeidsmiljø preget av ro og orden, fritt for mobbing og vold. Skolen har en handlingsplan mot mobbing. Elevrådet skal involveres for å lage gode aktivitere som stimulerer til fellesskap og inkludering. Skolen har et ungt personale, mange med kort farsttid i skolen. Arbeidet med å skape en god felles læringskultur gjøres ved å bygge gode faglag og stimulere til læring i det voksne fellesskapet.