Lære mer, fullføre og bestå matematikk

Lærer og elev

Lære mer

Elevene står da i fare for ikke å bestå faget matematikk på Vg1 og dermed ikke få et fullverdig vitnemål. Forskning tyder på at intensiv-opplæring har effekt både på matematikkferdigheter og fullføring av videregående skole. Skolene i Oslo deltar i et forskningsprosjekt, enten som tiltaks- eller kontrollskole, og satsningen vil foregå på 8.trinn og i Vg1. Prosjektet er å regne som en del av skolens ordinære opplæring og innebærer ingen avvik fra opplæringsloven. SSB (Statistisk sentralbyrå) har gjennomført trekningen av skolene.

 

Tiltaksskoler

Det er trukket ut åtte tilfeldige tiltaksskoler, og Morellbakken skole er en av disse. Her vil noen elever motta tilpasset opplæring knyttet til grunnleggende tall- og matematikkforståelse i små grupper, i tråd med kompetansemålene i læreplanen. Det gjelder elever som ikke har spesialundervisning, men som har vist svake regneferdigheter på nasjonal prøve i høst.  Dette opplegget vil foregå i to perioder (4 - 5 uker), høst 2017 og vår 2018. Øvrige elever på trinnet vil motta undervisning i de samme temaene. Hensikten med intensivopplæringen er at elevene skal få bedre utbytte av videre matematikkundervisning. Se brevet fra Utdanningsetaten her.